Regulamin
szkoły językowej
Smarts Online

Zajęcia językowe prowadzone są przez Szkołę Językową o nazwie „Smarts Online” reprezentowaną przez Julię Walczak, działającą w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie (adres do doręczeń: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), 

NIP: 5213641211; REGON: 146433467 (zwaną dalej „Szkołą”), 

Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności.

 

Spis treści:

 • 1 Przedmiot Regulaminu
 • 2 Prawa i obowiązki Ucznia
 • 3 Zapisy na Zajęcia
 • 4 Organizacja Zajęć Indywidualnych
 • 5 Organizacja Zajęć Grupowych
 • 6 Materiały do nauki języka
 • 7 Forma Zajęć Online
 • 8 Lektorzy
 • 9 Rezygnacja z uczestnictwa w Zajęciach Indywidualnych
 • 10 Rezygnacja z uczestnictwa w Zajęciach Grupowych
 • 11 Reklamacje
 • 12 Zmiana Regulaminu 

 

 • 1 Przedmiot regulaminu

 

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych (zwanych dalej także „Kursem”, „Zajęciami”, „Lekcjami”) prowadzonych przez Szkołę na rzecz osób, które zakupiły określone Zajęcia (zwanych dalej „Uczniami”).
 1. Kurs prowadzony jest w formie Zajęć online grupowych, indywidualnych lub w parze.
 2. Zajęcia w parach, traktowane są jak Zajęcia indywidualne. W przypadku Zajęć w parach zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu przewidziane dla zajęć indywidualnych.
 3. Każdy Uczeń ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Udział w Zajęciach jest tożsamy z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (lub przedstawiciela ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Klientem, a Smarts Online, Julia Walczak, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 • 2 Prawa i obowiązki ucznia
 
 1. Uczeń ma prawo do odbycia jednej lekcji próbnej (indywidualnej lub w parze), która jest odpłatna, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Szkoły.
 2. Uczeń zobowiązany jest do dokonania zapłaty za udział w lekcji próbnej, nie później niż na 24 godziny przed lekcją próbną.
 3. Potwierdzeniem zapisu oraz udziału w lekcji próbnej jest dokonanie płatności oraz przesłanie potwierdzenia przelewu za  lekcję próbną, w kwocie zgodnej z aktualnym cennikiem Szkoły, dostępnym na stronie internetowej Szkoły: https://smartsonline.pl/cennik/.
 4. Po lekcji próbnej,  płatności odbywają się za całość kursu całorocznego z góry lub w ratach comiesięcznych do dnia 5 każdego miesiąca.
 5. Uczeń może dokonać płatności za Zajęcia wykonując przelew tradycyjny na konto Szkoły lub opłacając zajęcia poprzez konto ucznia / rodzica na platformie ActiveNow.
 6. Uczeń ma obowiązek niezakłócania pracy lektora oraz innych uczestników kursu.
 7. Uczeń jest zobowiązany są do punktualnego stawiania się na Zajęciach, a Lektorzy do rozpoczynania i kończenia Zajęć o ustalonej porze.
 8. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. W związku z formą Zajęć online, Uczeń jest zobowiązany do korzystania podczas Zajęć z:
 • komputera lub laptopa,
 • słuchawek,
 • kamerki,
 • mikrofonu,
 • pobranej na komputer lub laptop aplikacji Skype,
 • Internetu o prędkości zapewniającej odpowiednią jakość połączenia podczas Lekcji.
 
 
 • 3 Zapisy na Zajęcia

 

 1. W celu zapisania się na Zajęcia należy uzupełnić Formularza Zapisu dostępny na stronie internetowej Szkoły: https://smartsonline.pl/zapisy/ lub skontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta korzystając z numeru telefonu: +48 791 007 370 lub poprzez e-mail: biuro@smartsonline.pl.
 
 
 • 4 Organizacja Zajęć Indywidualnych 

 

 1. Poziom zajęć indywidualnych jest dostosowywany do poziomu znajomości danego języka obcego przez Ucznia na podstawie rozmowy wstępnej z Uczniem.
 2. Poziom znajomości danego języka obcego przez Ucznia jest weryfikowany przez lektora podczas lekcji próbnej, w celu dopasowania materiałów dydaktycznych stosowanych podczas Zajęć.
 3. Lektor weryfikuje poziom znajomości danego języka obcego przez Ucznia poprzez konwersację w języku obcym.
 4. Szkoła świadczy usługi edukacyjne dla Ucznia, tj. przeprowadza Lekcje indywidualne, które zobowiązała się zorganizować.
 5. Szkoła ma prawo do zmiany harmonogramu Zajęć z ważnych przyczyn (np. choroba lektora). Uczeń zostanie niezwłocznie poinformowany o takiej sytuacji w celu potwierdzenia nowego terminu Zajęć.
 6. Uczeń ma prawo odwołać Zajęcia, informując lektora przynajmniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
 7. Jeżeli Uczeń odwoła Zajęcia zgodnie z ww. postanowieniami Regulaminu, wspólnie z lektorem ustali on zastępczy termin, w którym odwołane Zajęcia będą mogły się odbyć. Zajęcia w Zastępczym terminie mogą zostać odrobione nie później niż do końca kolejnego miesiąca. Nie istnieje możliwość zwrotu środków za wykupione Zajęcia, a jedynie możliwość zmiany terminu Zajęć.
 8. Zajęcia odwołane przez Ucznia później niż na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem Zajęć, traktowane są jako odbyte, a płatność za te zajęcia nie podlega zwrotowi.
 9. Zajęcia odwołane przez Ucznia poprzez bezpośredni kontakt z Lektorem, a nie Biurem Obsługi Klienta traktowane są jako odbyte, a płatność za te zajęcia nie podlega zwrotowi.
 10. Jeżeli Uczeń nie stawi się na zaplanowanych ze Szkołą Zajęciach, Zajęcia takie są traktowane jako odbyte,  a płatność za te zajęcia nie podlega zwrotowi.
 11. Nie ma możliwości nagrywania zajęć przez Uczestnika.
 12. Dla Uczniów współpracujących ze szkołą na podstawie całorocznej umowy o naukę, dokładna liczba lekcji w kursie całorocznym wraz z harmonogramem płatności zostały opisane w podpisanej pomiędzy Szkołą, a Uczniem umowie o naukę.
 
 
 • 5 Organizacja Zajęć W Parze
 
 1. W przypadku Zajęć w parach zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu przewidziane dla Zajęć Indywidualnych z dodatkowym zastrzeżeniem:
 2. W sytuacji, gdy tylko jedna osoba z pary może wziąć udział w Zajęciach, Uczeń może odwołać Zajęcia w Parze i na tej samej zasadzie, jak w przypadku Zajęć Indywidualnych ustalić z Biurem Szkoły nowy termin Zajęć zgodnie z Regulaminem §4 punkt 7-11. Uczeń może zaplanować w tym terminie dodatkową lekcję indywidualną dla jednej z osób z pary. Koszt dodatkowej Lekcji Indywidualnej jest odpowiedni aktualnej cenie Zajęć Indywidualnych i zostanie doliczony do płatności danego Ucznia za kolejny miesiąc.
 3. W przypadku gdy Zajęcia w Parze nie zostały odwołane z wyprzedzeniem 24h przed terminem zajęć, a w Zajęciach w Parze uczestniczyła tylko jedna osoba, Zajęcia dla drugiej osoby traktowane są jako zrealizowane, bez możliwości zwrotu kosztów, a Lekcja rozliczana jest według obowiązującej stawki za Zajęcia w Parze.
 4. Nie ma możliwości nagrywania zajęć przez uczestnika.
 
 
 • 6 Organizacja Zajęć Grupowych

 

 1. Przydział do grup odbywa się na podstawie rozmowy wstępnej z Uczniem lub wypełnionego przez Ucznia testu sprawdzającego poziom znajomości danego języka obcego.
 2. Jeżeli w trakcie trwania Zajęć grupowych poziom Zajęć w danej grupie będzie dla Ucznia zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas Uczniowi przysługuje prawo do zmiany grupy.
 3. Szkoła świadczy usługi edukacyjne dla Ucznia, tj. przeprowadza Zajęcia grupowe, które zobowiązała się zorganizować.
 4. Liczebność grupy wynosi nie mniej niż trzy i nie więcej niż cztery osoby.
 5. Harmonogram Zajęć grupowych jest określany przed rozpoczęciem Zajęć, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa poniżej.
 6. Szkoła ma prawo do zmiany harmonogramu Zajęć z ważnych przyczyn (np. choroba lektora). Uczeń zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie odrobienia Zajęć w celu potwierdzenia terminu.
 7. O braku możliwości uczestnictwa w zajęciach w nowym terminie, Uczeń powinien powiadomić Szkołę niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym zakresie (nie później niż w terminie 24h od otrzymania informacji od Szkoły), aby możliwe było dostosowanie terminu do dostępności Ucznia.
 8. Nie ma możliwości nagrywania zajęć przez uczestnika. 
 9. Szkoła nie przewiduje udziału Ucznia w zajęciach jedynie w formie obserwatora.
 
 
 • 7 Materiały do nauki języka

 

 1. Materiały udostępniane przez Szkołę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Ucznia na własny użytek.
 2. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie materiałów udostępnionych Uczniowi przez Lektora i Szkołę.
 3. Nieuprawnione jest nagrywanie Zajęć przez Ucznia poprzez nagrywanie ekranu, lub nagrywanie Zajęć korzystając z innego urządzenia bez uprzedniej zgody Lektora oraz wszystkich pozostałych Uczniów w przypadku Zajęć grupowych.
 4. Materiały przygotowane przez Lektorów oraz Szkołę są w całości objęte przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi do udostępnionych Uczniowi materiałów dysponuje Szkoła bądź inny podmiot, od którego Szkoła uzyskała odpowiednią licencję. 

 

 

 • 8 Forma Zajęć online

 

 1. Zajęcia odbywają się przy użyciu aplikacji Skype.
 2. Korzystanie z aplikacji Skype nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami ze strony Ucznia.
 3. Zaleca się uczestniczenie w zajęciach przy wykorzystaniu dobrej jakości łącza internetowego.
 4. Szkoła nie odpowiada za nieprawidłowości techniczne podczas trwania Zajęć, których przyczyna leży po stronie Ucznia lub innych podmiotów, z których usług Uczeń korzysta (np. usługa dostępu do Internetu).
 5. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, które uniemożliwiają uczestnictwo w Zajęciach, których przyczyna leży po stronie Ucznia lub innych podmiotów, z których usług Uczeń korzysta, Zajęcia uważa się za odbyte, a płatność za te zajęcia nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku wystąpienia problemów technicznych podczas trwania Zajęć, Uczeń może zgłosić się do pomocy technicznej Szkoły dzwoniąc pod numer:+48 606 341 979.
 7. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, które uniemożliwiają uczestnictwo w Zajęciach, których przyczyna leży po stronie Szkoły, Zajęcia te w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin. 
 
 
 • 9 Lektorzy

 

 1. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanego Lektora w celu poprowadzenia Zajęć indywidualnych i grupowych.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora w trakcie trwania Kursu indywidualnego i grupowego.
 3. Uczeń posiada prawo, aby w uzasadnionych przypadkach po konsultacji z pracownikiem szkoły dokonać zmiany lektora w trakcie trwania Kursu indywidualnego lub grupowego.

 

 

 • 10 Rezygnacja z uczestnictwa w Zajęciach Indywidualnych i W Parze
 
 1. Uczeń może przerwać naukę w dowolnym momencie.
 2. Zwrotowi nie podlegają koszty wykupionych przez ucznia zajęć.
 3. Kursant rezygnujący z kursu zobowiązany jest do uregulowania płatności za dotychczas zrealizowane Zajęcia. 
 4. Dla Uczniów współpracujących ze Szkołą na podstawie całorocznej umowy o naukę, zawartej pomiędzy Uczniem, a Szkołą, warunki rezygnacji oraz plan płatności zostały opisane w podpisanej umowie o naukę.


 • 11 Rezygnacja z uczestnictwa w Zajęciach Grupowych

 

 1. Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie jego realizacji, składając wypowiedzenie zawartej umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Momentem rozpoczęcia okresu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 2. Kursant rezygnujący z kursu zobowiązany jest do uregulowania płatności za dotychczas zrealizowane Zajęcia oraz Zajęcia zaplanowane na czas miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Płatność za opłacone i niezrealizowane Zajęcia zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Ucznia w ciągu siedmiu dni roboczych, licząc od daty rezygnacji z kursu.
 
 
 • 12 Reklamacje
 
 1. Wszelkie wnioski o zwroty i reklamacje należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta.
 • reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email Ucznia,
 • dokładny opis reklamacji,
 • uzasadnienie reklamacji.
 1. W wypadku problemów technicznych po stronie Ucznia, które uniemożliwiły przeprowadzenie Zajęć następuje strata Lekcji bez możliwości reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły uniemożliwiających odbycie zaplanowanych Zajęć, Uczeń ma prawo zrealizować te Lekcje, w ustalonym z Biurem Obsługi Klienta zastępczym terminie.
 3. W przypadku nieobecności Lektora na Lekcji, Lekcja nie przepada i można ją odbyć w ustalonym z Biurem Obsługi Klienta zastępczym terminie. Reklamację o nieobecności lektora należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta.

 

 

 • 13 Zmiana Regulaminu 
 
 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 
 2. Szkoła zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Uczeń nie zgłosi Szkole sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Uczeń wyraził na nie zgodę.
 3. Uczeń ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę uczestnictwa w zajęciach grupowych ze skutkiem natychmiastowym, z zobowiązaniem do uiszczenia opłaty za odbyte zajęcia grupowe. 
 4. Uczeń ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach indywidualnych lub w parze, natomiast zwrotowi nie podlegają koszty opłaconych przez ucznia lekcji.